Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8190892 OMEKSIVAC VODE RM110 FLUID 6.295-325.0 Хемикалије ( у расутом стању ) КОМ - комад 16,00 682,50
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6118556 PREKIDAC PRITISKA Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 3,00 5.140,80
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6118554 PREKIDAC TLACNI Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 1,00 6.451,20
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6081697 NAVRTKA UKOČ.KLIPA Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 4,00 23.579,26
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6080001 ZAPTIVAC POKLOPCA Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 2,00 186,72
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6026412 O PRSTEN VRETENA CAMERON 6227-40-01-70 Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 8,00 288,91
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6026385 O PRSTEN Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 14,00 28,67
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6026381 O PRSTEN Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 4,00 1.984,84
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6025451 REZERVNI DELOVI ZA SERVIS PREVENTERA SET Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 1,00 212.359,84
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6057691 TELO KLIPA SHAFFER Опрема за бензинске станице осим резервоара КОМ - комад 5,00 36.196,86