Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
Блок Истраживање и производња 6017511 ZAPTIVAC RAVNI 1 150 RF KLINGERIT Машински и потрошни материјал KOM - komad 7,00 47,86
Блок Истраживање и производња 6053360 PRSTEN KLIPNI MOTORA 250-475-001 Ротациона опрема, машинска опрема и резервни делови KOM - komad 10,00 8.925,41
Блок Истраживање и производња 6057937 ZASTITA TERMICKA R-25 Електроопрема и резервни делови KOM - komad 9,00 3.700,00
Блок Истраживање и производња 6071775 LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-222-001 Ротациона опрема, машинска опрема и резервни делови KOM - komad 6,00 11.973,92
Блок Истраживање и производња 6079822 ZAPTIVAC PUMPE ZA VODU AJAX BM-11531-A-1 Ротациона опрема, машинска опрема и резервни делови KOM - komad 3,00 10,00
Блок Истраживање и производња 6101752 ZAPTIVAC SPIROMETALNI 10 150 CG 316L Машински и потрошни материјал KOM - komad 2,00 1.450,00
Блок Истраживање и производња 6128586 ZAPTIVAC SPIROMETALNI 2 600 CGI Машински и потрошни материјал KOM - komad 2,00 270,00
Блок Истраживање и производња 6142265 LEZAJ VRATILA VENTILAT. 2311HK GMK CLARK Ротациона опрема, машинска опрема и резервни делови KOM - komad 2,00 3.000,00
Блок Истраживање и производња 6152267 KABEL RE4XHOHR 8X2X1MM2 Електроенергетска Опрема M - metar 23,00 1.708,00
Блок Истраживање и производња 6165440 ORMAN RAZVODNI ZA CRZGP SA OPREMOM Електроопрема и резервни делови KOM - komad 1,00 302.500,47