Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

САП број

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Јединица мере Количина Цена Детаљи
Блок Истраживање и производња 6011979 СПОЈНИЦА ВАТРОГАСНА СТАБИЛНА ТИП Б ЗОП КОМ - комад 1,00 1.080,00
Блок Истраживање и производња 6012121 ЧАУРА МАЛЕ ПЕСНИЦЕ АЈАX ДПЦ 140 Ротациона опрема, машинска опрема и резервни делови КОМ - комад 8,00 23,75
Блок Истраживање и производња 6012260 ПЛОВАК ЗА РЕГ. НИВО ТИП 1853 Стационарна опрема, технолошка опрема и резервни делови КОМ - комад 13,00 10,00
Блок Истраживање и производња 6026063 О ПРСТЕН 4ИН Производи Од Неметала КОМ - комад 85,00 18,88
Блок Истраживање и производња 6039262 ЛЕЖАЈ 6313 Ц3 Машински и потрошни материјал КОМ - комад 6,00 2.605,24
Блок Истраживање и производња 6039275 ЛЕЖАЈ 6312 Ц3 Машински и потрошни материјал КОМ - комад 19,00 1.860,00
Блок Истраживање и производња 6039277 ЛЕЖАЈ 6316 Ц3 Машински и потрошни материјал КОМ - комад 2,00 4.090,00
Блок Истраживање и производња 6055923 ПРСТЕН ЗАПТИВНИ ОВАЛНИ Р39 Д 50ХРБ Машински и потрошни материјал КОМ - комад 23,00 1.548,00
Блок Истраживање и производња 6065573 ЛЕЖАЈ НУ 308 Машински и потрошни материјал КОМ - комад 13,00 2.651,00
Блок Истраживање и производња 6067312 ВЕНТИЛ ИГЛИЧАСТИ 1/4 НПТ 800 Цевни Затварачи КОМ - комад 2,00 3.674,43