Набавка Продаја и закуп имовине Закуп непокретне имовине

Закуп непокретне имовине

 

НИС а.д. Нови Сад

Oглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине према следећем огласу:


1. Пословни простор

Ред.
број
Адреса пословног простора Површина у м2 Почетна цена (еура/м2) Делатност/намена простора
1a

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5            

подрум – магацински простор  - лева  страна

301,70 0,60 Магацински простор                    

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5            

подрум – магацински простор  - десна страна

66,33

1,5

Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5, приземље -   канцелариjски простор -   лева страна   32,49 2,50 Административни послови

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

први спрат - канцелариjски простор - лева страна

 

51,96

2,5

Административни послови

Услов:  понуда за цео простор  

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

први спрат - канцелариjски простор - лева страна

            317,48              2,10

Административни послови

Услов:  понуда за цео простор  

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
други спрат - канцелариjски простор - централна страна
92,83 3,00 Административни послови
Улазак у посед за пословни простор корисне површине 38,12 m2 могућ од 20.09.2022. године.за пословни простор корисне површине 54,71 m2 могућ од 20.10.2022. године.

1е

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
Гаража - помоћни објекат са припадајућим платоом 

 

 

72 м2 (објекат) + 35 м2 (плато)

 

210,00 е/месец

 

Услужне делатности (креативне радионице или радионице са тихом/мирном делатности (без коришћења бучних машина-ткање, поправка бицикла, израда кључева, поправка обуће и слично) ) и плато манипулативни простор 

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
паркинг места број 13
,15,16,17

 

 

 

 

-

по 25,00/ месец

Паркирање путничких возила
Услов: уз понуду за закуп пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5,   у површини од 90 до 110  м2 по 1 паркинг месту 

Улазак у посед паркинг места број 16 могућ од 20.09.2022. године, а паркинг места број 15 могућ од 20.10.2022. године

 

за понуде преко 500 м2 за пословне просторе Нови Сад, Арсе Теодоровића 5  

500+

за 10 % мања цена од почетне цене закупа за 1а,1б,1в,1г, 1д,

-

2

Нови Сад, Народног Фронта  12  локали број 1,2,3,4 (у целини или деловима према информацији)

203,49

10,5

Административни послови

 

3 Сомбор, Гаковачки пут бб/Јосипа Маринковића бб део Комплекса  Сомбор : зграда пунионице малих боца са надстрешницом површине у основи  199 м2, са делом припадајућег земљишта кп 145/2 КО Суботица у површини од  3940 м2 ,са пратећим садржајем 238,80 e/месечно

Административно – пословне делатности, производно/услужен/складишен делатности, магацински/складишни простор, паркинг простор

Рок закупа: 3 године

Ограничења: Забрањено је обављање делатности у вези продаје нафтних деривата и ТНГ

4 Пословна  зграда     Панчево, Милоша Обреновића број 8

Комплекс Панчево: пословна зграда површине у основи 313м2, корисне површине 778,08 м2, спратност приземље+2 спрата са припадајућим земљиштем кп 5184 КО Панчево површине 1649 м2

 

Припадајућа опрема и инвентар 

 

 

 

 

2045 е/месец

 
 
 

 

104,78 е/месец

 

 

 

 за обављање административне делатности, ИТ делатности,канцеларијске            делатности                                                                                                                                               Списак дат у Информацији у    Огласу      


2. Станови (тренутно нема расположивих)


3. Ресторани (тренутно нема расположивих)


4. Стоваришта

Редни број Адреса стоваришта Опис предмета закупа Почетна цена закупа
еура/ месечно
Делатност/ намена простора

1

Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 113

Складиште Нови Кнежевац

( складиште површине у основи 81 м2, стоваришни простор површине у основи 107 м2 ( и подрум корисне површине 95,79 м2) и рампа површине у онсови 28 м2),  ближе описано у информацији

70

Складиштење робе

 

 

2

Шабац, Синђелићева  44

Зграда магацина,Отворено складиште бачви  и припадајуће земљиште , ближе описано у  информацији 

 

135,00

 

Магацински простор

Рок закупа 2 године


5. Земљиште

Редни број Адреса земљишта Опис предмета закупа Почетна цена закупа
еура/ месечно
Делатност/ намена простора
1 Српски Елемир, потес: Мало и Вел.Пландиште Земљиште_парцела катастарски бр. 4986/67 КО Српски Елемир, површине 4010 m2, у виђеном стању 160 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године

2 Општина Кањижа, место Адорјан, катастарска општина: Адорјан, потес: 29. новембра. Део парцела катастарски број 1808 КО Адорјан површине 4400 м2, у виђеном стању 220 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године, Закупац је у обавези да сам обезбеди приступ земљишту преко суседних парцела

3 Нови Кнежевац, место Мајдан, потес Живин буџак  катастарска парцела број 1551 КО Мајдан површине 1838 м2 85 евра/година у пољопривредне сврхе  
Рок закупа : 1-3 године
 

6. Технички сервиси доо Зрењанин

 
Пословни простор
Редни
бр.
Адреса пословног простора Површина Почетна цена закупа евра/месец Делатност

1

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

 

канцеларијски простор на 1.и 2. спрату пословне зграде

1071,61

2.840,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор до попуњавања паркинг места

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

 

канцеларијски простор на 1. спрату

529,78

1.404,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор до попуњавања паркинг места

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

канцеларијски простор на 2. спрату

541,83

1.436,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор  до попуњавања паркинг места

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОГЛАСУ

Детаљније Информације о непокретностима, као и условима и ограничењима закупа за сваку непокретност се могу видети путем линка, у колони «Адреса» табела под тачкама табела под тачкама 1, 2, 3, 4, 5 и 6 .

Непокретности се дају у закуп у виђеном стању, без могућности давања (у целости или делимично) у подзакуп 3. лицима (без претходне писане сагласности НИС а.д.).

Рок закупа: на одређено време, на рок од 1 (једне) године, са могућношћу продужења, осим ако није другачије наведено у самом Огласу и Информацији о непокретности.

Цена закупа: изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Опционо коришћење припадајуће опреме и инвентара, дефинисано у Информацији уз месечну надокнаду у висини од 1% набавне вредности у пословним књигама НИС а.д. .

Закупац је у обавези да поред закупнине плаћа и пратеће трошкове дефинисане у Информацији.

Извођење радова на непокретности: привођење потребној намени, преправке и побољшања могућа уз претходну сагласност НИС а.д. о трошку Закупца. Закупац је у обавези да по Уговору о закупу непокретности достави одговарајуће полисе осигурања и средство обезбеђења (меница, сигурносни депозит, банкарсак гаранција).

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање непокретности и добити све релевантне информације у вези са непокретностима на мејлове: prvoslav.spasic@nis.rs , (064) 888 5111 или savo.vukadinovic@nis.rs  (064) 888 5106.

Правна лица могу поднети понуде за пословне просторе/гараже, стоваришта, ресторане и земљиште.

Физичка лица могу поднети понуде за станове, стовариште Шабац и земљиште.

Рок за доставу понуда је: 15.08.2022. године.

Понуда за закуп треба да садржи:

опште податке понуђача:

- за правна лица: назив, седиште, број жиро рачуна и назив банке, контакт телефон и мејл понуђача

- за физичка лица: име и презиме, адресу пребивалишта/становања, број личне карте, број жиро рачуна, контакт телефон и мејл понуђача

 

податке о непокретности:

- редни број и адресу непокретности из Огласа за који се подноси понуда,

- понуђени износ закупнине у еурима,

- намена/делатност којом ће се понуђач у непокретности бавити,

- изјаву понуђача да ће непокретност узети у виђеном стању и исту привести намени сопственим средствима без права потраживања од НИС а.д. Нови Сад

Уз понуду прилаже се следећа документација:

1) за правна лица:

- фотокопија извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

2) за физичка лица:

- фотокопија очитане личне карте.

Понуде се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Не отварати-понуда за закуп непокретности“ (прецизирати за која врсту непокретности се конкурише- пословног простора/стана/ стоваришта /ресторана/ земљишта) нпр. „Не отварати – понуда за закуп стана“), на адресу:

НИС а.д. Нови Сад

за Департман за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине

Народног фронта број 12, 21 000 Нови Сад или

Милентија Поповића број 1, 11 000 Београд.
 

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 (тридесет) дана по истеку рока за подношење понуда.

Предност при избору има понуда са највишом ценом закупа за конкретну непокретност. Уколико више понуда са истом ценом закупа, уз прихватање осталих услова, НИС а.д.  задржава право да одреди најповољнију понуду

НИС а.д. задржава право да не изврши избор понуде.

Међусобни односи са изабраним понуђачем ближе ће се уредити Уговором о закупу (у саставу пословног комплекса) или Уговором о закупу ( ван пословног копмлекса) или другим одговарајућим Уговором о закупу, Споразумом о антикорупцијском понашању, по потреби и ХСЕ Споразумом.

Уколико изабрани понуђач не потпише понуђена уговорна документа у року од 7 (седам) дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде .